Kutak za vlasnike kuća i stanova za odmor

Kutak za vlasnike kuća i stanova za odmor

eVisitor - informacijski sustav za prijavu i odjavu turista

Od 01.01.2016. u primjeni je novi informacijski sustav za prijavu i odjavu turista eVisitor, besplatna internetska aplikacija koja povezuje sve turističke zajednice u Republici Hrvatskoj i omogućava ažurnu bazu podataka o smještajnim objektima i pružateljima usluga smještaja.

Obveznik samo prvi puta osobno dolazi u nadležnu Turističku zajednicu podignuti korisničke podatke (korisničko ime, lozinka, TAN lista)
Potrebna dokumentacija :

 1. OSOBNA ISKAZNICA - osobe na koju glasi vlasnički list
 2. OIB
 3. VLASNIČKI LIST

U slučaju da vlasnik objekta ne može osobno preuzeti korisničke podatke, u njegovo ime to može učiniti opunomoćenik temeljem punomoći ovjerene kod javnog bilježnika. Uz punomoć, opunomoćenik mora uz sebe imati i vlastitu osobnu iskaznicu te kopiju osobne iskaznice vlasnika objekta.

Pozivamo sve obveznike da osobno dođu u Turistički informativni centar TZO Baška, kako bi uz predočenje osobne iskaznice preuzeli pristupne podatke (korisničko ime, lozinku, TAN listu) što će im omogućiti  nesmetano korištenje servisa eVisitor.

Upute za prijavu u eVisitor pronađite na ovom linku.

Obveza prijave i visina boravišne pristojbe za 2019. na području općine Baška 

Sukladno zakonskim odredbama, vlasnici kuće ili stana za odmor i sve osobe koje noće u toj kući ili stanu, dužni su se prijaviti svakim dolaskom u razdoblju glavne sezone u ovu vrstu objekta. Obveza prijave vlasnika kuća ili stanova za odmor, kao i svih osoba koje borave u toj kući ili stanu, vrijedi u razdoblju glavne sezone, od. 01.06. do 01.09. u roku od 24 sata po dolasku, te zadnjeg dana boravka obveza odjave boravka.

Prijave će se slati u MUP automatski, tako da obveznik treba unositi podatke samo u sustav eVisitor.
Vlasnici  kuće ili stana za odmor i sve osobe koje noće u toj kući ili stanu, boravišnu pristojbu plaćaju po svakom ostvarenom noćenju.
Vlasnik kuće ili stana za odmor može, za sebe i članove uže obitelji,  boravišnu pristojbu platiti u paušalnom iznosu.
Članovima uže obitelji  smatraju se: bračni drug, srodnici u ravnoj lozi i njihovi bračni drugovi, braća i sestre te njihova djeca i bračni drugovii, braća i sestre roditelja te njihova djeca ibračni drugovi, posvojitelji i posvojče te njihova djeca i bračni drugovi, pastorčad, maćeha i očuh.
Vlasnik stana ili kuće za odmor, koji se opredijeli za plaćanje paušalnog iznosa boravišne pristojbe, dužan je paušalni iznos uplatiti  do 15. srpnja tekuće godine.

Visina boravišne pristojbe za vlasnike kuća ili stanova za odmor 

Visina boravišne pristojbe za osobe koje borave u objektima (kuće i stanovi za odmor)

GLAVNA SEZONA

Razred / Naselje

01.06. – 01.09.

A – BAŠKA

10,00 kn

C – JURANDVOR

7,00 kn

D – BATOMALJ, DRAGA BAŠĆANSKA

5,00 kn

 

Visina boravišne pristojbe za vlasnike kuće i stanove za odmor i njihove uže članove obitelji

 – 70%

GLAVNA SEZONA

Razred / Naselje

01.06. – 01.09.

A – BAŠKA

3,00 kn

C – JURANDVOR

2,10 kn

D – BATOMALJ, DRAGA BAŠĆANSKA

1,50 kn

Visina boravišne pristojbe za vlasnike kuće i stanove za odmor i njihove uže članove obitelji

PAUŠAL

Za 1. i 2. člana

Za svakog sljedećeg člana

Razred / Naselje

(PO OSOBI)

(PO OSOBI)

A – BAŠKA

60,00 kn

25,00 kn

C – JURANDVOR

40,00 kn

15,00 kn

D – BATOMALJ, DRAGA BAŠĆANSKA

30,00 kn

12,00kn

Prednje odredbe o plaćanju boravišne pristojbe u paušalnom iznosu ili umanjenom  iznosu od 70% kod plaćanja po danu, odnose se pored hrvatskih i na strane državljane država ugovornica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru (Austrija, Belgija , Danska ,Finska, Francuska , Njemačka, Grčka, Irska. Italija, Luksemburg, Nizozemska, Portugal,Španjolska, Švedska, Velika Britanija,Cipar,Republika Češka,Estonija,Latvija,Litva,Mađarska,Malta, Poljska,Slovačka, Slovenija,Island,Lihtenštajn i Norveška).

Boravišnu pristojbu ne plaćaju :

 1. djeca do dvanaest godina starosti,
  -        utvrđuje se odgovarajućim identifikacijskim dokumentom (osobna iskaznica, putovnica, zdravstvena iskaznica), a ako to nije moguće neposrednom izjavom roditelja ili pratitelja
  -        u slučaju kada ne postoji identifikacijski dokument djeteta, u polja predviđena za upis podataka o identifikacijskom dokumentu upisuje se identifikacijski dokument jednog od roditelja, skrbnika ili treće osobe koja je pratitelj djeteta
 2. osobe s invaliditetom od 70% i većim i jedan pratitelj, 
  -        utvrđuje se odgovarajućim dokumentom (invalidska iskaznica, rješenje o invaliditetu, iskaznica o pripadnosti relevantnom udruženju osoba s invaliditetom, relevantna medicinska dokumentacija/rješenje)
  -        fizička osoba koju osoba s invaliditetom odredi kao pratitelja, odnosno u slučaju kad osoba s invaliditetom nema poslovnu sposobnost, fizička osoba koju je kao pratitelja osobe s invaliditetom odredio zakonski zastupnik ili skrbnik osobe s invaliditetom
 3. sudionici školskih paket-aranžmana (paušalnih putovanja) odobrenih od strane školske ustanove,
  -        utvrđuje se na temelju popisa koji sastavlja školska ustanova ili turistička agencija
  -        obuhvaća učenike te predstavnike školske ustanove zadužene za pratnju učenicima, kao i turističke pratitelje te turističke vodiče
 4. sezonski radnici,
  -        kao dokaz o oslobođenju od plaćanja boravišne pristojbe potrebno je predočiti dokumente kojima se dokazuje promjena mjesta prebivališta kao i ugovor o radu iz kojeg će biti vidljivo da se radi o radu koji ima sezonski karakter te da se rad obavlja u mjestu različitom od mjesta prebivališta radnika
 5. članovi uže obitelji stanovnika općine ili grada, 
  -        osoba koja ima prijavljeno prebivalište u turističkoj općini/gradu
  -        stanovnikom turističke općine/grada ne smatra se osoba sa prijavljenim boravištem u toj turističkoj općini/gradu
  -        utvrđuje se na temelju dokaza o prijavljenom prebivalištu (osobna iskaznica, potvrda o prebivalištu i sl.)
  -        ne mora biti vlasnik nekretnine
  -        bračni drug, srodnici u ravnoj lozi i njihovi bračni drugovi, braća i sestre te njihova djeca i bračni drugovi, braća i sestre roditelja te njihova djeca i bračni drugovi, posvojitelj i posvojče te njihova djeca i bračni drugovi, pastorčad, maćeha i očuh
  -        utvrđuje se na temelju dokaza o srodstvu (rodni list, izjava, vjenčani list i dr.)
 6. putnici na putničkom brodu u međunarodnom pomorskom prometu kada se brod nalazi na vezu u luci,
 7. vlasnici kuće za odmor i članovi njihovih obitelji, ako je kuća za odmor izvorna stara obiteljska kuća stečena od ostavitelja koji je imao posljednje prebivalište u turističkojopćini ili gradu, kada noće u toj kući,
  -        utvrđuje se na temelju odgovarajućeg dokaza o vlasništvu i činjenici da se radi o kući/stanu za odmor (kupoprodajni ugovor, izvadak iz zemljišnih knjiga, rješenje o nasljeđivanju, rješenje o utvrđivanju posebnog poreza na kuće/stanove za odmor, rješenje o ozakonjenju nezakonito izgrađene zgrade, izvadak iz katastarskog operata dokaz da je podnesen zahtjev za ozakonjenje nezakonito izgrađene zgrade, zbirne evidencije nadležnih tijela i sl.)
  -        do pribavljanja odgovarajućih dokaza, za upis u sustav eVisitor dostatan je dokaz o upisu vlasnika kuće/stana za odmor u postojeće evidencije obveznika pri turističkim zajednicama
  -        kućom/stanom za odmor ne smatra se objekt u kojem barem jedna osoba ima prijavljeno prebivalište
  -        kućom/stanom za odmor ne smatra se objekt koji nije upisan u odgovarajuću evidenciju kod nadležnih tijela javne vlasti (katastar, zemljišne knjige, evidencija obveznika plaćanja poreza na kuće/stanove za odmor, evidencija za obračun komunalne naknade i sl.) odnosno za kojeg nije pokrenut ili završen postupak ozakonjenja (npr. nezakonito izgrađena zgrada koja nije ozakonjena odnosno za koju nije pokrenut postupak ozakonjenja ne može se smatrati kućom/stanom za odmor)
 8. osobe koje uslugu noćenja koriste u sklopu ostvarivanja programa socijalne skrbi,
  -        utvrđuje se na temelju odgovarajućih rješenja, potvrda i sl.
 9. studenti i đaci koji nemaju prebivalište u općini ili gradu u kojem se školuju.
  -        utvrđuje se na temelju dokaza o prijavljenom prebivalištu (osobna iskaznica, potvrda o prebivalištu i sl.) i odgovarajućeg dokaza o statusu đaka ili studenta (potvrda školske ustanove, studentska iskaznica, indeks i dr.)
 10. boravak u kući/stanu za odmor čiji je vlasnik fizička osoba
  -        boravak više od 15 osoba koje nisu članovi uže obitelji vlasnika u razdoblju glavne sezone smatra se obavljanjem ugostiteljske djelatnosti
  -        odredba o broju osoba koje borave u kući/stanu vezana je uz objekt (sobu/apartman/kuću/stan) 

Upute za plaćanje boravišne pristojbe

Uplatnicu preuzimate iz sustava eVisitor ili u TIC-u TZO Baška, a plaćanje vršite u financijskim institucijama (banka, pošta, FINA) ili putem netbanking sustava.

Uplatni račun boravišne pristojbe

U nalogu za plaćanje ispunjavaju se slijedeći podaci:

Primatelj: BORAVIŠNA PRISTOJBA BAŠKA-
Broj računa primatelja-IBAN: HR9110010051700804747
Model: 67
Poziv na broj odobrenja: OIB VLASNIKA NEKRETNINE
Opis plaćanja: plaćanje boravišne pristojbe za 201x. god.

Turistička zajednica općine Baška

Adresa
Kralja Zvonimira 114, 51523 BAŠKA
Open in Google maps
Tel.
+385 51 856 817
Fax.
+385 51 856 544
E-pošta
info@visitbaska.hr

16.0°

Krk, Baška
29.03.2020 14:00

Vjetar
E 2 m/s
Vlaga
-%