Vijesti

NATJEČAJ za izbor direktora/direktorice Turističke zajednice općine Baška

broj izvršitelja: 1 izvršitelj (m/ž), na određeno puno radno vrijeme na 4 godine

Na temelju članka 18. i 22. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (Narodne novine br. 52/19 i 42/20), članka 3. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama (Narodne novine broj 13/22), članka 25.  Statuta Turističke zajednice Općine Baška (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 17/20), čl. 6.a Pravilnika o radu Turističke zajednice Općine Baška i odluke Turističkog vijeća Turističke zajednice Općine Baška o raspisivanju natječaja za direktora/direktoricu donesenoj na 8. sjednici dana 01.06.2022. Turističko vijeće Turističke zajednice Općine Baška raspisuje

NATJEČAJ
za izbor direktora/direktorice Turističke zajednice Općine Baška
broj izvršitelja: 1 izvršitelj (m/ž), na određeno puno radno vrijeme na 4 godine

I. 

Uz opće uvjete propisane Zakonom radu (NN br. 93/14, 127/17 i 98/19), kandidati moraju ispunjavati posebne uvjete sukladno odredbi članka 21. i 23. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN br. 52/19 i 42/20), te odredbi članka 3. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama (Narodne novine broj 13/22) kako slijedi:

1. da ima završen najmanje stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij,
2. da ima najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima koji odgovaraju stupnju stečene stručne spreme iz točke 1. ovoga stavka, ili jedna godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima u turizmu
3. da poznaje jedan strani jezik,
4. da ima položen stručni ispit za rad u turističkoj zajednici, a ako nema, treba u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit
5. da poznaje rad na osobnom računalu
6. da izradi svoj prijedlog četverogodišnjeg programa rada turističke zajednice na temelju strateških dokumenata koji se odnose na područje na kojem djeluje Turistička zajednica Općine Baška.

Osim uvjeta iz prethodnog stavka, kandidat za direktora/direktoricu mora ispunjavati uvjet da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja gospodarstva, dok ta mjera traje sve sukladno odredbi članka 21. stavka 3. Zakona o turističkim zajednicama i promociji hrvatskog turizma (Narodne novine broj 52/19 i 42/20).

Napomena: U skladu s odredbom članka 23. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, direktorom/direktoricom može biti imenovana i osoba koja u trenutku sklapanja ugovora o radu nema položen stručni ispit za rad u turističkoj zajednici uz uvjet da stručni ispit položi u roku od jedne godine od dana stupanja na rad ili osoba koja ima odgovarajuću stručnu spremu i najmanje 5 godina radnog staža na poslovima u turizmu u toj stručnoj spremi.

Natjecati se mogu osobe oba spola sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 82/08 i 69/17), a izrazi koji se koriste u natječaju za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

II.

Prijava na natječaj mora sadržavati:
-ime i prezime kandidata/kinje,
-ime i prezime roditelja
-adresu,
-broj telefona/mobitela i adresu elektroničke pošte,
-naznaku kako je riječ o prijavi na predmetni natječaj,
-specifikaciju priloga/priloženih dokaza uz prijavu,
-potpis kandidata/kinje,

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj, kandidati moraju dostaviti:
- životopis;
- presliku osobne iskaznice ili domovnice;
- presliku diplome kojom se potvrđuje ispunjavanje uvjeta stupnja obrazovanja određenog ovim natječajem;
- dokaze iz kojih je vidljivo da kandidat ima najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima koji odgovaraju stupnju stečene stručne spreme koja se traži natječajem (toč. I. stavak 1.) ili najmanje jednu godinu radnog iskustva na rukovodećim poslovima u turizmu (elektronički zapis/potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavama i odjavama na mirovinsko osiguranje iz kojeg je razvidan mirovinski staž i stručna sprema; potvrde ranijih poslodavaca odnosno druga isprava (preslika Ugovora o radu, rješenja i slično) iz koje je vidljivo ostvareno radno iskustvo u odgovarajućoj stručnoj spremi, na kojim poslovima i u kojem trajanju
- prijedlog četverogodišnjeg programa rada turističke zajednice na temelju strateških dokumenata koji se odnose na područje na kojem djeluje Turistička zajednica Općine Baška, vlastoručno potpisan u izvorniku (u papirnatom obliku) i u elektroničkom obliku na mediju za pohranu podataka,
- presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu ukoliko kandidat ima položen stručni ispit
- dokaz o poznavanju jednog stranog jezika (preslik odgovarajuće potvrde, uvjerenja, certifikata, svjedodžbe ili indeksa
- dokaz o poznavanju rada na računalu (preslik odgovarajuće potvrde, uvjerenja, certifikata, svjedodžbe ili indeksa ili potpisana izjava da poznaje rad na računalu)

Provjeru ispunjavanja uvjeta da kandidatu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja gospodarstva, dok ta mjera traje, izvršit će Povjerenstvo za provedbu natječaja, podnošenjem zahtjeva nadležnom tijelu radi dostave podataka iz Kaznene i Prekršajne evidencije.

Kandidati prijavom na natječaj pristaju da se njihovi osobni podaci obrađuju u potrebnom obimu i u svrhu provedbe Natječaja, od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46 EZ od 27. travnja 2016.godine (Službeni list Europske unije, L119/1).

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u Natječaju.

Kandidati dostavljaju isprave u neovjerenoj preslici, te su dužni na poziv Turističkog vijeća Turističke zajednice Općine Baška dostaviti na uvid izvornike.

Nepotpune i nepravodobne prijave na Natječaj neće se razmatrati, niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozvani na dopunu prijave.

Osobe koje podnesu nepotpune i/ili nepravodobne prijave na Natječaj ili ne ispunjavaju uvjete Natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na Natječaj.

IV.

Administrativnu provjeru i pregled pristiglih prijava izvršiti će Povjerenstvo za provedbu natječaja, koje imenuje Turističko vijeće. Povjerenstvo dostavlja listu kandidata Turističkom vijeću u roku od 15 od dana zaključenog Natječaja.

Za kandidate/kinje prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se intervju, koji provodi Povjerenstvo za provedbu natječaja.

Kandidat/kinja će biti obaviješten o vremenu i mjestu održavanja intervjua telefonskim putem i putem elektronske pošte, najkasnije pet (5) dana prije održavanja intervjua.
Za kandidata koji ne pristupi razgovoru smatrat će se da je povukao prijavu na Natječaj.

O imenovanju direktora/direktorice Turističke zajednice Turističko vijeće odlučuje glasovanjem između predloženih kandidata.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni elektroničkom poštom u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o odabiru kandidata na sjednici Turističkog vijeća Turističke zajednice Općine Baška.

Turističko vijeće Turističke zajednice Općine Baška zadržava pravo u svako vrijeme poništiti ovaj natječaj, odnosno pravo ne odabrati niti jednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom:

Ne otvaraj – natječaj za radno mjesto

 na adresu: Turistička zajednica Općine Baška, Kralja Zvonimira 114, Baška, osobno ili preporučenom poštom, a krajnji rok za dostavu prijava je 8 (osam) dana od dana objave obavijesti o raspisanom natječaju na mrežnim stranicama Turističke zajednice Općine Baška, do 15,00 sati neovisno o načinu dostave odnosno do 10.06.2022. godine do 15,00 sati. Obavijest o raspisanom natječaju objavit će se na mrežnim stranicama Turističke zajednice Općine Baška dana 02.06.2022. godine.

Ponude koje pristignu 10.06.2022. godine nakon 15,00 sati i nadalje, smatrat će se zakašnjelima.

 

NATJEČAJ za izbor direktoradirektorice Turističke zajednice općine Baška.pdf

Baška, 01.06.2022.
Ur.br: 000-28/22-02

Turističko vijeće Turističke
zajednice općine Baška
zastupano po predsjedniku:
mr.sc. Toni Juranić

Natrag na vijesti

Turistička zajednica općine Baška

Adresa
Kralja Zvonimira 114, 51523 BAŠKA
Open in Google maps
Tel.
+385 51 856 817
Fax.
+385 51 856 544
E-pošta
info@visitbaska.hr

33.8°

Krk, Baška
03.07.2022 14:00

Vjetar
E 4 m/s
Vlaga
-%